„Run away from laziness; work hard. Touch intuition and listen to the heart, not marketing directors.“ – Dream. Alber Elbaz

# # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # # #

28.01.2018

Was denkst du zu dem Bild?